Washington- og Unesco-konvensjonen

 

Salg av truede dyre- og plantearter – Washington-konvensjonen

Lauritz.com og Washington-konvensjonen (CITES)
Lauritz.com overholder alle gjeldende regler for salg av truede dyre- og plantearter. Det er de nasjonale myndigheter som fastlegger rammene for hvilke utstoppede dyr, troféer og skinn man kan handle med på auksjon i det pågjeldende land. Ved alle auksjonssalg på Lauritz.com følger vi alltid alle retningslinjene fra de nasjonale myndigheter som forvalter den gjeldende internasjonale Washington-konvensjonen (CITES) i de land hvor Lauritz.com har auksjonshus. Det vil si at vi følger de nasjonale myndigheters bestemmelser og beslutninger, som helt ned til spesifikke objekter sikrer overholdelse av all internasjonal lovgivning på området, basert på Washington-konvensjonens etiske holdninger. Vi har helt faste prosedyrer som skal sikre at vi til enhver tid overholder Washington-konvensjonen. I tillegg til at alle ekspertene har direkte tilgang til konvensjonens saksdokumenter, så utdannes alle eksperter løpende og vi rådfører oss med relevante fagfolk og myndigheter. Dessuten fører vi en intern liste kalt 'Watch-out-listen', som daglig oppdateres med opplysninger som våre eksperter skal være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med innleveringer.

Generelt om Washington-konvensjonen
Washington-konvensjonen, om internasjonal handel med utryddelsestruede ville dyr og planter, er en internasjonal avtale som trådte i kraft 1. juli 1975. Avtalen kalles Washington-konvensjonen etter byen der avtalen i 1973 falt på plass blant en rekke land. Internasjonalt er konvensjonen best kjent som CITES, etter den engelske forkortelsen av 'Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora'. I Norge har konvensjonen vært gjeldende siden 25. oktober 1976, i Sverige siden 1. juli 1975, i Danmark siden 24. oktober 1977, i Tyskland siden 20. juni 1976 og i Belgia siden 1. januar 1984. 181 land over hele verden har tiltrådt konvensjonen.

Konvensjonen kontrollerer handelen (over landegrenser) med ville dyr og planter. Det skjer gjennom overvåkning og regulering av den internasjonale handelen. Målet er å kun tillate en bærekraftig handel, dvs. at man fjerner ikke mer fra bestandene av ville dyr og planter enn de kan tåle. I praksis betyr det at det kreves spesielle tillatelser, eller at det i visse tilfeller er helt forbudt å handle med visse dyr og planter, levende som døde, og produkter fremstilt av deres skinn, fjær, tenner, mm. CITES omfatter omkring 5.000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter. Artene er, avhengig av hvor truede de er, oppført på liste I, II eller III. Vel 1.000 av dem er så sterkt truet at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kreves spesielle tillatelser til inn- og utførsel (liste II og III). Tillatelsen utgjør et såkalt CITES-sertifikat, som ansøkes hos lokale myndigheter.

CITES-myndighet i Norge - Miljødirektoratet  www.miljodirektoratet.no
CITES-myndighet i Danmark - Miljøstyrelsen www.mst.dk
CITES-myndighet i Sverige - Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
CITES-myndighet i Tyskland - Bundesamt für Naturschutz  www.bfn.de
CITES-myndighet i Belgia - CITES Unit under FSP Health www.health.belgium.be

Spesifikt for elfenben
Effekter med elfenben, som er bearbeidet før 1947, kan selges fritt på auksjon. Hvis effektene med elfenben er bearbeidet etter 1947, kreves det en CITES-tillatelse for å drive handel med dem.

Hos Lauritz.com selger vi av prinsipielle og etiske årsaker overhodet ikke hele elfenbensstøttenner, selv om de har CITES-sertifikat. Her støtter vi oss til eksperter på området, som er opptatt av at salg av hele støttenner (selv dem med CITES-sertifikat) indirekte er med på å holde liv i det illegale markedet. Det er snakk om sårbare dyrearter, som man har forsøkt å begrense jakten på via kontroll og sertifisering. Den ulovlige jakten fortsetter imidlertid, og det er grunnen til at vi ikke ønsker å selge disse effektene.Salg av objekter med kulturarvbetydning – Unesco-konvensjonen

Generelt om Unesco-konvensjonen
The World Heritage Convention er en internasjonal avtale om beskyttelse av kultur- og/eller naturområder med spesiell universell betydning, den såkalte 'verdensarv', fra 1972 i regi av UNESCO. Objekter som omfattes av konvensjonen kan være funn fra arkeologiske utgravninger, deler av kunstneriske eller historiske monumenter, mynter, inskripsjoner eller graverte segl, eller det kan være sjeldne manuskripter, bøker eller gjenstander av etnologisk interesse.

Lauritz.com og Unesco-konvensjonen
Lauritz.com er som Skandinavias største auksjonshus bevisst på at vi som virksomhet har et ansvar om å gå foran i arbeidet for å bevare vår kulturarv. I tillegg til det konvensjonen foreskriver, velger vi til tider bort kulturgjenstander som vi på bakgrunn av etiske eller moralske hensyn ikke ønsker å selge på våre auksjoner. Det er ulovlig å importere (og videreselge) kulturgjenstander som har blitt ulovlig eksportert fra andre land. Ved tvil om lovlighet avvises varer alltid på våre auksjoner. Dersom Lauritz.com presenteres for en kulturgjenstand, der det kan reises tvil om hvorvidt gjenstanden er utført på lovlig vis, eller hvor man ikke med rimelig sikkerhet kan fastslå opprinnelsen, eller dersom man direkte får opplyst at den stammer fra f.eks. en krigssone, så avviser vi å selge den.