Ångerrätt

Du har rätt att frånträda köpavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerrätten gäller först från den tidpunkt då du informerats om din ångerrätt och vart du ska vända dig för att häva köpet. När du registrerar dig som kund, när du lägger ett bud och vid klubbslag får du därför upplysningar om ångerrätten. Du kan också läsa om din ångerrätt på www.lauritz.com.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part tar varan i fysisk besittning. Om du t.ex. tar emot eller hämtar en vara måndag den 1:a gäller ångerrätten till och med måndag den 15:e. Om ångerperioden tar slut en helgdag, lördag, julafton eller nyårsafton förlängs ångerrätten till nästkommande vardag.

Utnyttja ångerrätten
Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du inom ångerperioden meddela att du vill ångra ditt köp till det Lauritz.com auktionshus där du köpt varan.

Du kan också utnyttja din ångerrätt genom att använda e-posttjänsten på www.lauritz.com. Klicka på 'Om oss' i menyraden, välj 'Skicka e-post' och välj aktuellt auktionshus. Om du använder denna lösning får du omedelbart en bekräftelse via e-post att vi har mottagit ditt meddelande.

När du vinner ett klubbslag så ingår det i klubbslagsmeddelanden ett standardformulär för att ångra köp som du gärna får använda, men det är inte ett krav. Du kan skicka valfritt meddelande där det tydligt framgår att du önskar ångra ditt köp till det aktuella auktionshuset eller till Lauritz.coms huvudkontor på support@lauritz.com.

Returer

Om det rör sig om en fysisk vara ska du returnera eller leverera den till det Lauritz.com auktionshus där du köpt varan snarast möjligt och senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du önskar utnyttja din ångerrätt. Det räcker att du lämnar in varan till posten eller annat företag som har påtagit sig att sköta returen till Lauritz.com innan tidsfristen löper ut. Du kan spara det kvitto som du får när varan sänds med post eller annan transportör som ett bevis på att varan har returnerats i tid inom ångerperioden.

Du betalar själv kostnaderna för retur av varan. Dessa kostnader överstiger vanligen inte leveranskostnaderna.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt återbetalar vi hela köpesumman. Detta sker utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande att du önskar utnyttja din ångerrätt. Vi kan komma att återhålla återbetalningen till dess att vi mottagit antingen den returnerade varan eller dokument som visar att du har returnerat varan. Till följd av EU:s konsumenträttsdirektiv som trädde i kraft 13 juni 2014 kan köpare utnyttja ångerrätten för att returnera en vara även om varan använts. Det medför dock att varans värde minskas. Sådan värdeminskning avräknas när du som köpare ångrar ett köp. Det är auktionshuset som fastställer värdeminskningens storlek.

Val av transport har betydelse för om du får transportkostnaderna återbetalade
Som kund hos Lauritz.com har du flera möjligheter vad gäller valet av transportlösning.

1) Du kan välja att få mindre varor som inte överstiger vissa storleks- och viktbegränsningar skickade med post.
2) Du kan välja att få större varor fraktade av vår fasta transportpartner.
3) Du kan välja att själv hämta varan eller ge någon annan fullmakt att göra det å dina vägnar, exempelvis en annan transportfirma än vår fasta transportpartner (Transportbyrån).

Vid ångrat köp ersätts leveranskostnader endast om varan levererats med post eller av vår fasta transportpartner (Transportbyrån) och returneras med samma företag. Lägg också märke till att det alltid åligger dig att betala returfrakten från dig till Lauritz.com vid ångrat köp.

Eventuella utgifter som du ådragit dig vid betalning med betalkort via internet eller vid banköverföring återbetalas inte.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten gäller inte professionella handlare (köp som sker som ett led i en näringsverksamhet).

Ångerrätten gäller heller inte för en säljare som har bjudit på sin egen vara eller för personer i säljarens hushåll. Både säljare och säljares närstående anses redan ha en omfattande kännedom om varan och är därför inte i behov av det skydd som ångerrätten erbjuder budgivare som inte tidigare känner till det objekt som säljs.

Ångerrätten gäller inte rekreativa fritidsaktiviteter som kulturarrangemang, resor eller upplevelser, om det framgår av auktionen vilken dag eller inom vilken bestämd period den aktuella tjänsten skall användas.

Missbruk av ångerrätten
Lauritz.com skall tillgodose att alla auktioner genomförs etiskt korrekt och att man som köpare kan lägga bud med tilltro till att andra bud som lagts på en auktion är reella. Vi kan därför inte fortsätta kundrelationen med kunder som upprepade gånger utnyttjar ångerrätten på ett sådant sätt att det uppstår ett mönster som tyder på att det inte har funnits reella avsikter att stå fast vid sitt bud.

Lauritz.com avgör i varje enskilt fall om en kunds budgivningsmönster överensstämmer med beskrivningen ovan. Om vi kan konstatera ett beteende som är missbruk av ångerrätten skickar vi en varning att vi kommer att välja att avsluta kundrelationen och inaktivera kundens konto hos Lauritz.com om detta upprepas.

Se i övrigt handelsvillkor, sortiment och nyheter på www.lauritz.com.