CITES och världsarvskonventionen

 

Försäljning av hotade djur- och växtarter – CITES

Lauritz.com och CITES (Washingtonkonventionen)
Lauritz.com följer alla tillämpliga regler för handel av hotade djur- och växtarter. Det är de nationella myndigheterna som fastställer ramarna för vilka uppstoppade djur, jakttroféer och skinn som får handlas på auktion i det aktuella landet. All auktionsförsäljning på Lauritz.com sker i enlighet med riktlinjerna från de nationella myndigheter som förvaltar den gällande, internationella CITES-konventionen i de länder där Lauritz.com har auktionshus. Det innebär att vi följer de nationella myndigheternas regler och beslut för att säkerställa att internationell lagstiftning baserad på CITES etiska riktlinjer efterlevs för varje enskilt objekt. Vi har fasta procedurer som säkerställer att vi alltid följer CITES. Förutom att våra experter har direkt tillgång till konventionens dokument och fortlöpande får utbildning, rådgör vi också med relevanta fackpersoner och myndigheter. Dessutom upprätthåller vi en intern lista som vi kallar 'Watch out-listan', som dagligen uppdateras med information som våra experter ska vara extra uppmärksamma på vid inlämningar.

Allmänt om CITES-konventionen
CITES-konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter är ett internationellt avtal som trädde i kraft 1 juli 1975. Avtalet kallas också Washingtonkonventionen efter den plats där avtalet skrevs under av en rad länder 1973. Internationellt är konventionen mer känd som CITES, vilket är en förkortning av Convention on International Trade in Endangered Species. I Sverige trädde konventionen i kraft redan i juli 1975, i Tyskland 20 juni 1976, i Norge 25 oktober 1976, i Danmark 24 oktober 1977 och i Belgien 1 januari 1984. Sammanlagt har 181 länder över hela världen anslutit sig till konventionen.

Konventionen kontrollerar (gränsöverskridande) handel med vilda djur och växter. Det sker genom övervakning och reglering av den internationella handeln. Målet är att bara tillåta hållbar handel – det vill säga att inte avlägsna mer av ett bestånd vilda djur eller växter än den aktuella arten kan klara av. I praktiken innebär det att det krävs särskilda tillstånd eller att det i vissa fall är helt förbjudet att handla med vissa djur och växter. Det gäller både levande och döda exemplar och produkter som är framställda av deras skinn, fjädrar, tänder o.s.v. CITES-listorna omfattar omkring 5000 djurarter och cirka 28 000 växtarter. Dessa arter är indelade i tre olika listor beroende på hur hotade de är. Drygt 1000 av dem är så allvarligt hotade att all handel med dem är förbjuden (lista I) För de övriga krävs särskilt tillstånd för in- och utförsel (lista II och III). För att erhålla ett sådant tillstånd eller CITES-intyg måste en ansökan göras hos landets lokala myndigheter.

CITES-myndighet i Sverige är Jordbruksverket – www.jordbruksverket.se
CITES-myndighet i Danmark är Miljøstyrelsen – www.mst.dk
CITES myndighed i Norge är Miljødirektoratet – www.miljodirektoratet.no
CITES myndighed i Tyskland är Bundesamt für Naturschutz – www.bfn.de
CITES myndighed i Belgien är CITES Unit under FSP Health – www.health.belgium.be

Specifikt för elfenben
All handel med obearbetat elfenben och elfenben bearbetat efter 3 mars 1947 är förbjuden.

Elfenben som bearbetats före 3 mars 1947 samt musikinstrument, som innehåller elfenben, och som är tillverkade före 1975 och som aktivt används, får säljas/köpas om ett CITES-certifikat finns.

Försäljning av kulturföremål – världsarvskonventionen

Allmänt om världsarvskonventionen
Världsarvskonventionen är ett internationellt avtal som säkrar skyddet för natur- och kulturarv med särskild betydelse, så kallade världsarv. Konventionen antogs av UNESCOs generalförsamling 1972. Bland de föremål som omfattas av konventionen räknas fynd från arkeologiska utgrävningar, delar av konstnärliga eller historiska monument, mynt, inskriptioner, graverade sigill, sällsynta manuskript, böcker och föremål av etnologiskt intresse.

Lauritz.com och världsarvskonventionen
Lauritz.com är Skandinaviens största auktionshus och har därför ett ansvar att gå i bräschen för att bevara vårt kulturarv. Förutom att följa konventionen tackar vi också vid vissa tillfällen nej till kulturföremål som vi av etiska eller moraliska skäl inte vill sälja på våra auktioner. Det är olagligt att importera (och sälja vidare) kulturföremål som exporterats illegalt från andra länder. Om det råder osäkerhet avvisar vi alltid den aktuella varan från våra auktioner. Lauritz.com tillåter inte försäljning av kulturföremål som förts ut illegalt, kulturföremål vars ursprung inte kan bestämmas med rimlig säkerhet, eller kulturföremål som vi vet härstammar från t.ex. ett krigsområde.