Säker handel med använda varor

Som Skandinaviens största auktionshus är Lauritz.com en viktig och mycket synlig aktör på marknaden för begagnade värdeföremål. Varje dag kommer många kunder som vill lämna in sina värdeföremål till auktion. Våra kunder, köpare såväl som säljare, är helt vanliga hederliga människor som köper eller säljer föremål till sitt bohag, sin samling, sin hobby eller liknande. Som på samhällets övriga områden kan det finnas rötägg som begår olagligheter, till exempel genom att försöka sälja stöldgods på auktion. Lauritz.com tar avstånd från all försäljning av stöldgods på våra auktioner. Vår ambition är att vara ett trovärdigt och säkert ställe att handla på och vi vill inte ge grogrund för kriminell verksamhet. Därför har vi länge haft alldeles tydliga rutiner som ska göra att vi undviker att stöldgods hamnar på auktion hos oss, och om det skulle ske har vi också rutiner för hur vi tillsammans med polisen kan spåra och klara upp dessa fall. Dessa rutiner är utarbetade i nära samarbete med polisen.

Varorna är synliga och tillgängliga för alla
Lauritz.com är inte ett logiskt ställe att sälja hälerigods på. En vara till försäljning på Lauritz.com exponeras kraftigt i auktionsperioden med minst 850 000 besökande kunder på webbplatsen. Varan presenteras med foto och beskrivning, det vill säga den är mycket lätt igenkännbar. Stöldgods kan avsättas mer osynligt via andra kanaler där säljare gör upp med köpare utan ett förmedlande mellanled. Dessutom kan alla, inklusive polisen och försäkringsbolagen, följa med på lauritz.com online, vilket de också gör.

Vi har haft mycket få misstankar om stöldgods. Men som tur är, är det inte ett omfattande problem. När den här typen av ärenden inträffar, samarbetar vi alltid med polisen och följer deras instruktioner för att klara upp saken fram till en fällande dom.

Köparen går alltid skadeslös
Skulle en köpare ha köpt en vara, som senare visar sig vara stulen, håller Lauritz.com alltid köparen skadeslös genom att betala tillbaka köpesumman och eventuella transportkostnader.

Så här skyddar vi oss på Lauritz.com mot stulna varor:
•    För att kunna sälja på auktion hos Lauritz.com ska alla kunder uppge namn, adress och telefonnummer. Dessutom ska alla säljare visa ID-handling (till exempel körkort, pass eller liknande). I vårt system noteras vilken typ av ID-handling som visats upp samt ID-nummer.
•    Avräkning sker normalt via bank, vilket betyder att vi har numret på säljarens konto och kan med den informationen hjälpa polisen att spåra personen och pengarna.
•    Lauritz.com för en intern lista med information från polisen, tillverkare och kunder om aktuella stölder från till exempel museer, gallerier, antikvitetsaffärer och privata hem så att våra auktionshus är uppdaterade om någon skulle försöka lämna in godset till auktion. Har du något som blivit stulet och som du vill att vi visar i listan sänder du ett mejl till support@lauritz.com. Bifoga gärna ett foto på föremålet.
•    Vid större eller upprepade inlämningar av varor direkt från en tillverkare/grossist/importör/detaljhandel eller liknande ringer vi till företaget för att kontrollera att försäljningen är laglig. Vi informerar kunden om detta.
•    Alla kundregistreringar gås stickprovsvis igenom löpande. Vid misstanke om oegentligheter kontrollerar vi adressinformationen på säljare/köpare mot Gula Sidorna och ringer upp kunden. E-postadresser kan kontrolleras mot servern.
•    Vid osäkerhet om äganderätten till en vara ber vi om dokumentation för detta från säljaren, till exempel ett inköpskvitto, och vi noterar personnummer (de första 6 siffrorna).
•    Vid misstanke om att det rör sig om en stulen vara kontaktar vi polisen och informerar om vår misstanke om personen och den aktuella varan.
•    För designvaror som är märkta med namn som inte stämmer överens med säljarens kräver vi ett inköpskvitto. Dessutom kontaktar vi för säkerhets skull polisen för att kontrollera att varan inte är anmäld som stulen.
•    Om en kund har sålt stöldgods hos Lauritz.com stängs kundkontot naturligtvis och vederbörande kan inte längre lämna in föremål till auktion i våra hus.

Syftet med åtgärderna är att vi så långt möjligt ska kunna garantera säljarens äganderätt till en vara. och att vi alltid ska kunna spåra en vara tillbaka till säljaren. Medlet är ett försäljningssystem som är tillräckligt öppet för vanliga hederliga kunder, men tillräckligt preventivt för folk som inte handlar i god tro.

Om du tror att du sett en stulen vara på auktion
Om du tror att du vår auktion har sett ett föremål, som stulits från dig, ber vi att du omgående kontaktar polisen och anmäler det. Om polisen bedömer att det finns en grund för ärendet kontaktar de oss och styr det vidare förloppet. Ibland avbryter vi auktionen, och andra gånger löper auktionen vidare så att polisen får tid att undersöka saken.
Det Kriminalpræventive Råd driver hela tiden informationskampanjer mot häleri, med kampanjnamnet ”Hälar? – Inte jag!” (tillsammans med TrygFonden, Foreningen Realdania, Videnscenteret Bolius). Huvudbudskapet i dessa kampanjer är att den som köper skall kunna identifiera säljaren och kunna betala via bank för att vara säker på att inte köpa hälarvaror. Denna säkerhet har köparna alltid haft när de handlar hos oss. Lauritz.com har ändå ännu fler säkerhetsrutiner, se ovan.Vi stöder naturligtvis Det Kriminalpræventive Råds kampanjer, som avser att säkerställa att ännu fler online-säljplattformar, som handlar med begagnade varor, blir säkrare, så att vi gemensamt kan bekämpa försäljning av hälerivaror.